Dokumenty

1. Základní dokumentace

ŠVP

Nový VŘ

Dodatek k VŘ č. 1

Dodatek k VŘ č. 2

Organizační řád

Organizační schéma

Vnitřní platový předpis

Pracovní řád

Koncepce dalšího rozvoje

Strategický plán

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva (viz přílohy)

Výroční zpráva o poskytování informací

Vnitřní předpisy (směrnice, prováděcí předpisy, příkazy ředitelky)

Minimální preventivní program

Standardy kvality péče

Plán DVPP

Plán kontrolní a hospitační činnosti

Hodnocení DVPP

Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny

 

2. Rozpočet

Rozpočet 2017

Ukazatele NIV pro školská zařízení pro rok 2019

Rozpočtový výhled 2019/2020

Náklady a výnosy 2020

Rozpočty PO návrh 5

Rozpočtový výhled 2022-2023

Rozp. školství R0628 tab 1 přímé krajské

Rozpočet 2022

Rozpočet 2023

 

3. Zpráva ČŠI

Inspekční zpráva 2019 (1)

 

4. Energetický managment

Certifikát – první strana

Podepsaná energetická politika

Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé přímo na webových stránkách a na nástěnce u hlavního vchodu.

 

5. Místo a způsob, jak získat informace a podat stížnost

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v budově DD – kancelář ředitelky

Písemné podání

Žádost lze doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla zařízení nebo elektronicky na uvedený mail s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. e-mailová adresa, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, příp. e-mail)
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém mediu, osobně)
  • datum a podpis

V případě neformálních dotazů, zpráv, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z uvedených kontaktů.

Osobou, odpovědnou za vyřizování stížností je p. Jana Kičová.